Bardzo Intensywne Warsztaty Biznesowe
26 października, 2022
Bardzo Intensywne Warsztaty Biznesowe +Bonus
1 grudnia, 2022

Abonament na sprawny biznes APP /1rok /B

349,00 

Na stanie

SKU: 0-1-1-1 Kategoria:

 

 

Regulamin

 

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem www.lucynawiewiorska.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego „lucynawiewiorska.pl”, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest: Lucyna Day Spa Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 25, kod pocztowy 96-100, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowaną pod numerem KRS 0000444874, NIP 8361857714, REGON 10153423200000, prowadząca sprzedaż i dystrybucję za pośrednictwem sklepu zwany dalej sprzedawcą.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

 

 • Definicje

 

 1. Administrator danych osobowych – Sprzedawca.
 2. Audiobook – nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej, zapisane w postaci cyfrowej (np. MP3 lub M4B), które może być zapisane na trwałym nośniku materialnym, np. płycie CD. Audiobooki stanowiące przedmiot umowy sprzedaży w sklepie internetowym dostarczane są do Klienta w formie elektronicznej do pobrania.
 3. Chat online – usługa elektroniczna dostępna w sklepie internetowym, wykorzystująca aplikację Messenger) obsługiwaną przez serwis społecznościowy Facebook, która umożliwia kontakt z Klientem
 4. Czas realizacji zamówienia
 5. Czas dostawy – czas między przekazaniem zamówienia Przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi
 6. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. E-book – zapisana w formie elektronicznej książka, która jest przeznaczona do odczytania przy użyciu odpowiedniego oprogramowania w urządzeniach komputerowych, np. telefonach komórkowych, palmtopach, tabletach; e-booki dostępne w sklepie internetowym mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta.
 8. Fanpage – strona internetowa, której administratorem na platformie Facebook.
 9. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta
 10. Usługa elektroniczna „powiadom o dostępności” – interaktywny formularz, za pomocą którego na adres e-mail Klienta/Użytkownika zostanie przesłane przez Sprzedawcę powiadomienie o dostępności danego produktu w magazynie.
 11. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Hasło– ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
 13. Klient:
 14. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 15. osoba prawna,
 16. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

– która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w sklepie.
 4. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.
 5. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach
 6. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 8. Sprzedawca – Lucyna Day Spa Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Ogrodowej 25, kod pocztowy 96-100, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowaną pod numerem KRS 0000444874, NIP 8361857714, REGON 10153423200000, prowadząca sprzedaż i dystrybucję za pośrednictwem sklepu.
 9. Sklep internetowy– strona internetowa dostępna pod domenąwww.lucynawiewiorska.pl, za której pośrednictwem Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.
 10. Towar/Produkt – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome oraz usługi będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 11. Towar – dostępne w sklepie internetowym rzeczy ruchome, audiobooki zapisane na płytach CD oraz ebooki będące przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 12. PDF (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) – format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.
 13. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 14. Umowa sprzedaży– oznacza umowę sprzedaży towaru zawieraną albo zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego.
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.
 19. Usługa elektroniczna „zapytaj o produkt” – interaktywny formularz, który pozwala Klientowi na kontakt ze Sprzedawcą w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o dostępność lub parametry danego towaru.
 20. Usługa elektroniczna „opinie”
 21. Usługa elektroniczna „lista życzeń” – interaktywna lista towarów, za pomocą której w sklepie internetowym zapamiętane zostają produkty dodane do listy przez Klienta.
 22. Usługa elektroniczna „porównaj” – interaktywna lista, która zawiera wybrane przez Klienta towary i umożliwia Klientowi porównanie parametrów dwóch lub większej ilości towarów.
 23. Usługa elektroniczna „przechowalnia” – interaktywna lista towarów, która umożliwia Klientowi zapamiętanie produktów dodanych przez niego do listy.
 • Informacje ogólne

 

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (chyba, że w danym postanowieniu wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów nie będących Konsumentami lub tylko Konsumentów).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej sklepu.
 4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę.
 5. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej sklepu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
 6. Zakupu towaru może dokonać Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Zakup towaru przez inne osoby jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu dostawy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną (poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Sprzedawcę adres poczty elektronicznej).
 7. Wszystkie informacje zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu.
 9. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Sprzedawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 10. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
 11. Sprzedawca również za pośrednictwem funkcji „Kup teraz” udostępnionej na firmowym Fanpage umożliwia Użytkownikom/Klientom przekierowanie na stronę sklepu oraz dokonanie zakupów.
 12. Sprzedawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie sklepu. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.
 13. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie ze sklepu internetowego to:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
  3. dostęp do poczty elektronicznej.

 

 • Korzystanie ze sklepu internetowego

 

 1. Sprzedawca umożliwia następujące formy kontaktu:

– Adres Sprzedawcy: Lucyna Day Spa Spółka z o.o. ul. Ogrodowa 25, 96-100 Skierniewice

– Adres e-mail Sprzedawcy: powiadomienia@biznesbeauty.pl

– Numer telefonu Sprzedawcy: +48793670008

– Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

– Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 17.00

 

 1. Zakupy w sklepie internetowym są możliwe bez konieczności zakładania konta Klienta w sklepie.
 2. Sprzedaż towarów dostępnych w sklepie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.
 3. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności sklepu internetowego jest dobrowolne.
 4. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w sklepie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
 5. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Są cenami brutto.
 6. O kosztach dostawy, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży oraz o kwocie końcowej do zapłaty wraz z podatkami, Klient zostanie poinformowany na stronie sklepu internetowego w formularzu zamówienia w czasie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 7. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 8. Za autentyczność oraz kompletność danych pozostawionych w sklepie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
 9. W sklepie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, formularz zamówienia, newsletter, chat online, lista życzeń. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Sprzedawca poinformuje bezpośrednio na stronie sklepu.
 10. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji towaru, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie na adres podany w pkt 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: powiadomienia@biznesbeauty.pl
 11. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.
 12. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 13. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które mają charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 • Zasady składania zamówienia

 

 1. Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.
 2. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Sprzedawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
 4. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.
 5. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy sprzedaży następuje poprzez wybór towaru i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia. Zamówienie towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
 6. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i/lub założeniu konta Klienta i kliknięciu na stronie sklepu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego).
 7. Klient wybierający abonament z dostępem do wszystkich materiałów na stronie wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 8. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany przez jaki okres zakupione Materiały Szkoleniowe będą udostępnione za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Materiału Szkoleniowego będącego przedmiotem zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 • Sprzedawca, po zawarciu Umowy sprzedaży przesyła na adres poczty elektronicznej klienta Login oraz Hasło, które umożliwią mu zalogowanie się do utworzonego na jego rzecz przez Sprzedawcę Konta Klienta, gdzie Klient będzie miał dostęp do Materiałów Szkoleniowych przez określony w Umowie sprzedaży okres czasu. Materiały Szkoleniowe zostaną udostępnione po dokonaniu płatności przez Klienta.
 • Klient przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży.
 • Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.
 • Po dokonaniu wyboru towarów, skompletowaniu całego zamówienia i wskazaniu jednego ze sposobów dostawy oraz formy płatności z dostępnych w sklepie, Klient akceptuje treść regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności i z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”
 1. Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy sprzedaży. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego towaru, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokości przyznanych rabatów. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. Klient do momentu kliknięcia przycisku „KUP TERAZ” ma możliwość edytowania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 4. Sprzedawca, po zawarciu Umowy sprzedaży przesyła na adres poczty elektronicznej klienta Login oraz Hasło, które umożliwią mu zalogowanie się do utworzonego na jego rzecz przez Sprzedawcę Konta Klienta, gdzie Klient będzie miał dostęp do Materiałów Szkoleniowych przez określony w Umowie sprzedaży okres czasu. Materiały Szkoleniowe zostaną udostępnione po dokonaniu płatności przez Klienta.

 

 • Płatność i dostawa

 

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Materiale Szkoleniowym stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich. W przypadku produktów abonamentowych, opłata za dostęp do Materiałów Szkoleniowych pobierana jest co miesiąc zgodnie z ceną zamieszczoną przy danym produkcie.
 2. Klient dokonuje płatności za Materiały Szkoleniowe i produkty abonamentowe poprzez zewnętrzny system płatności payU.pl, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.
 3. W ramach usługi płatności cyklicznych Klient ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
 4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 1 Dnia Roboczego.
 5. W przypadku produktów abonamentowych, opłata za dostęp do Materiałów Szkoleniowych pobierana jest jeden raz na rok zgodnie z ceną zamieszczoną przy danym produkcie.
 6. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż zamówionego towaru paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, obejmującą Materiały Szkoleniowe, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com. Faktury są przesyłane automatycznie po dokonaniu zakupu drogą elektroniczna na adres email podany podczas składania zamówienie.

 

 

 • Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar, który jest przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zamówiony towar każdorazowo jest zapakowany w sposób, który odpowiada jego właściwościom. Sprzedawca zapewnia, że dany towar jest odpowiednio zabezpieczony do transportu, w taki sposób, aby nie uległ on uszkodzeniu, zalaniu itp.
 4. Sprzedawca informuje Klienta o wydaniu towaru Kurierowi przesyłając stosowną informację na podany adres e-mail, stanowiącą potwierdzenie.
 5. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży: ilość zamówionego towaru oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą koszty dostawy i podatek VAT, ewentualne rabaty/zniżki, jak również płatności, które należy uiścić.
 6. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi zgodnie z Jego wyborem.
 7. Czas dostawy zamówienia jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 8. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zamówienia, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy towaru.
 10. Klient ma również możliwość anulować lub zmienić zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 11. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym zmiany sposobu doręczenia oraz ustalenia nowego terminu dostawy.
 • 7 Odstąpienie od umowy

 

 

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. W przypadku subskrypcji produktu abonamentowego, Klient ma prawo rozwiązania umowy w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tego prawa wystarczy anulować subskrypcję w zakładce Moje Konto: https://www.lucynawiewiorska.pl/sklep/moje-konto/subskrypcje. Wpłacone wcześniej kwoty nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)    w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do Niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 8 Reklamacja

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.
 3. Wszelkie reklamacje związane z materiałami szkoleniowymi oraz realizacja umowy sprzedaży klient może kierować do Sprzedawcy droga pisemną na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: powiadomienia@biznesbeauty.pl
 4. W przypadku braku odpowiedzi przez Sprzedawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.
 5. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 6. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym oraz bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia, umowę o świadczenie usług elektronicznych.
 7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 8. Sprzedawca informuje, iż wszystkie spory między sklepem internetowym a Klientem niebędącym Konsumentem będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 • 9 Zasady udostępniania produktów cyfrowych
 1. Klient może korzystać z zakupionych e-booków/ audiobooków wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Treści e-booków/ audiobooków po sfinalizowaniu zakupu dostępne będą bezpośrednio na stronie sklepu lub na koncie Klienta.
 3. Klient nie może:
  1. rozpowszechniać e-booków/ audiobooków, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
  2. powielać e-booki/ audiobooki w innym celu niż na użytek własny, chyba że jest to dozwolone przez przepis prawa,
  3. udostępniać e-booków/ audiobooków osobom trzecim.

 

 

 • 10 Dane osobowe w sklepie internetowym

 

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
 2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
 3. Sprzedawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie sklepu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Sprzedawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
 5. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019